การเปิดเผยข้อมูลตาม Pillar 3

 
เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี (ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายครึ่งปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ดาวน์โหลด