ถามตอบ

 
 1. ใครเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
 2. หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล และที่อยู่จะทำอย่างไร
  ผู้ถือหุ้นสามารถขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ ได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โปรดแนบใบหุ้นฉบับจริง และสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เช่น ใบสำคัญการสมรส)
 3. หากต้องการโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นจะทำอย่างไร
  การโอนหุ้น ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องลงนามสลักหลังใบหุ้น และกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม
 4. หากใบหุ้นสูญหายหรือชำรุด และ/หรือต้องการรวมหรือแยกใบหุ้น จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ต้องจัดทำแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์ที่สูญหาย และยื่นหลักฐานดังนี้
  1. เอกสารแจ้งความที่สถานีตำรวจ ระบุชื่อผู้ถือหุ้น เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด โทร. 0-2009-9999
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 5. หากต้องการทราบจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ว่ามีเท่าใด
  ท่านสามารถตรวจสอบการถือหุ้นได้ 2 วิธี คือ
  1. กรณีที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ (Scripless) ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับ บริษัทหลักทรัพย์นั้น
  2. กรณีที่มีใบหุ้น ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับนายทะเบียนของธนาคาร คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-9999

คำถามที่พบบ่อย https://portal.set.or.th/tsd/faq.html?subjectId=12&locale=th_TH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-495-1021-5