คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2563 (ก่อนสอบทาน)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2560 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2560 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2559 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2559 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2558 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2558 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2558 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2557 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2557 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2557 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2556 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2556 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2556 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ปี 2555 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2555 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2555 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2555 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2554 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2554 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2554 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2553 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2553 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2553 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2552 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2552 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2552 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2551 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2551 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2551 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2551 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2550 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2550 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2550 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2550 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2550 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2549 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ประจำปี 2549 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 3/2549 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 2/2549 (ตรวจสอบ)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไตรมาส 1/2549 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด