การประชุมผู้ถือหุ้น

 
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • การเสนอระเบียบวาระ
 • การส่งคำถามล่างหน้า
เอกสาร ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจานวนหุ้นที่ถือในธนาคาร
  • รายละเอียดคำถาม และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
  • ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.kiatnakinphatra.com) “คลิกที่นี่” เพื่อส่งคำถาม
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งมาที่: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 4. การตอบคำถาม
  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป