จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกียรตินาคินภัทร มีกรอบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกัน และดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมกลุ่มธุรกิจฯ จึงได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานในวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
  • การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจฯ
 • หน้าที่ในการรักษาความลับ
  • ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
  • สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
  • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
  • การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
  • พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ลูกค้า และคู่ค้า
  • ของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ
  • คำร้องเรียนของลูกค้า
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ
 • การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจฯ
  • การใช้เพื่อธุรกิจ
  • ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจฯ และทรัพย์สินทางปัญญา
  • การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
 • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจฯ
  • การใช้อินเตอร์เน็ต
  • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • การตรวจสอบการสื่อสาร
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน
  • นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจฯ
 • หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ